Help Center

Privacybeleid

Privacy beleid SpotOn Wifi

Artikel 1 – Algemeen

 1. Dit privacy beleid geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers van het gratis wifi-netwerk van SpotOn Wifi.
 2. Indien de gebruiker in wil loggen op het gratis wifi netwerk, dient de gebruiker SpotOn Wifi eerst toegang te geven tot de gegevens van zijn Facebook account, Google+ account of de gebruiker dient zijn e-mailadres in te vullen.
 3. Gelieve dit privacy beleid en de EULA zorgvuldig te lezen.
 4. Als een gebruiker 14 jaar of jonger is, dient hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of voogd te hebben voordat er gebruik gemaakt kan worden van het gratis wifi-netwerk van SpotOn Wifi.
 5. SpotOn Wifi geldt als verantwoordelijke. SpotOn Wifi is een handelsnaam van Spot Marketing Solutions BV, gevestigd te Groningen aan de Hoge der A 12, (Kvk nummer 65394178).
 6. Het gratis internet wordt u aangeboden door de eigenaar van de hotspot (hierna te noemen Hotspot Eigenaar), welke eveneens geldt als verantwoordelijke.

Artikel 2 – Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. SpotOn Wifi slaat de persoonsgegevens van de gebruiker op, wanneer hij inlogt op het gratis wifi-netwerk. Om een goed gebruik van de dienst mogelijk te maken en de dienst voor consumenten gratis aan te kunnen bieden, worden er tijdens het gebruik van de dienst bepaalde gegevens over jou verzameld en deze worden ook gedeeld met derden.
 2. SpotOn Wifi verwerkt de volgende persoonsgegevens van de gebruiker in een profiel: gegevens indien wordt ingelogd met bijvoorbeeld Facebook, Google+, Twitter, Instagram (social media-account, naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, interesses, likes en gevolgde pagina’s), gekozen inlogmethode, apparaat gegevens (besturingssysteem, browsergegevens, taal, MAC adres, IP adres, IDFA en AAID), locatiegegevens, tijdstip van inloggen op wifi-netwerk, de duur van wifi gebruik en toekomstig gebruik en de gegevens die u toestuurt via onze website. SpotOn Wifi bewaart geen informatie over welke websites de gebruiker bezoekt.
 3. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt SpotOn Wifi de persoonsgegevens van de gebruiker voor marketingdoeleinden zoals onder andere:
 • Het tonen van websites op een correcte en gepersonaliseerde manier.
 • Voor statistieken omtrent het gedrag van de gebruiker in kaart te brengen.
 • Om gebruikers feedback te kunnen laten geven over Hotspot Eigenaar.
 • Om uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies), om daarmee betere diensten en SpotOn Wifi te verbeteren en een betere invulling van website(s) van SpotOn Wifi, beveiliging en software te kunnen aanbieden.
 • Voor het afhandelen van verzoeken, aanvragen, klachten die ingediend zijn via de website of via andere communicatiemiddelen.
 • Om toekomstige inlogpogingen te vereenvoudigen.
 • Om een beeld te krijgen van de bewegingen van alle klanten van Hotspot Eigenaar in diens bedrijfsruimte(n).
 • Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
 1. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt SpotOn Wifi de persoonsgegevens van de gebruiker om hem gericht te informeren over speciale aanbiedingen en acties van SpotOn Wifi, middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief, SMS of Facebook notificatie. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich direct kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3 – Doorgifte aan derden

 1. SpotOn Wifi zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening aan de gebruiker. Werknemers van SpotOn Wifi, Hotspot Eigenaar en door hen ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.
 2. Daarnaast is SpotOn Wifi bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde krachtens dit privacy beleid. SpotOn Wifi sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens.
 3. De gebruiker geeft expliciete toestemming om de in artikel 2.2 en 2.3 bedoelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan Hotspot Eigenaar. Hotspot Eigenaar gebruikt deze gegevens om het bezoek van de gebruiker aan zijn bedrijf te Hotspot Eigenaar in kaart te brengen. De Hotspot Eigenaar heeft daarvoor de mogelijkheid om een export te maken van alle gegevens. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van op maakt gemaakte aanbiedingen en acties.
 4. SpotOn Wifi verstrekt adverteerders geen informatie over identificeerbare personen, maar kunnen adverteerders wel voorzien van gegevens die SpotOn Wifi via uw gegevens en andere door SpotOn Wifi bewaarde gegevens met betrekking tot geslacht, leeftijdsgroepen en overige demografische analyse hebben verzameld. SpotOn Wifi kan dergelijke informatie gebruiken om adverteerders en sponsoren te helpen hun doelgroepen te bereiken. SpotOn Wifi kan gebruik maken van uw gegevens om SpotOn Wifi of sponsoren en/of adverteerders in staat te stellen een advertentie of promotie op passende wijze af te stemmen.
 5. SpotOn Wifi kan de informatie die SpotOn Wifi over u verzamelt overdragen naar en bewaren in landen anders dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4 – Cookies

 1. SpotOn Wifi maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. SpotOn Wifi gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
 3. Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. SpotOn Wifi gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SpotOn Wifi heeft hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.
 4. De gebruiker kan zelf zijn browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5 – Social media

 1. Om in te loggen op het gratis wifi netwerk, staan er knoppen voor diverse social media kanalen op het inlogscherm. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betreffende social media kanaal. Deze code plaatst onder meer een cookie.
 2. In de privacy verklaringen van het betreffende social media kanaal (welke regelmatig kunnen wijzigen) staat hoe deze websites met de persoonsgegevens van gebruiker omgaan.

Artikel 6 – Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de relevante privacy regels.
 2. Gebruiker heeft via de persoonlijke toegangscode en wachtwoord toegang tot een eigen profiel en kan altijd de persoonsgegevens inzien. Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen.
 3. SpotOn Wifi zal de gevraagde informatie binnen 4 weken toesturen, waarbij SpotOn Wifi mogelijk eerst zal vragen om een legitimatiebewijs.
 4. Wanneer de gebruiker de rechten als bedoelt in de vorig leden wilt uitoefenen, wanneer er vragen zijn omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de gebruiker contact op te nemen met SpotOn Wifi via [email protected]. 5. Als de gebruiker niet langer marketingcommunicaties van SpotOn Wifi of partners wilt ontvangen, hebt de gebruiker het recht om hierom te verzoeken. Een gebruiker kunt dit doen door SpotOn Wifi te e-mailen of op de opt-out knop onderaan de uiting ten klikken.

Artikel 7 – Bewaartermijn

 1. SpotOn Wifi slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na de laatste keer dat de gebruiker heeft ingelogd op het gratis wifi-netwerk.
 2. SpotOn Wifi is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het vorig lid, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8 – Beveiliging

 1. SpotOn Wifi zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de gebruiker inlogt, wordt gebruik gemaakt van ondermeer de volgende beveiligingstechnieken: Firewall, SSL, VLANs, WPA/WPA2-PSK, TKIP/AES. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Het privacy beleid van SpotOn Wifi heeft alleen betrekking op gegevens die via een social media account en de uitvoer van de wifi dienst heeft verkregen. SpotOn Wifi is op geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

Artikel 10 – Buiten EU

 1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan SpotOn Wifi gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de EU stemt de gebruiker er hierbij, voor zover nodig, mee in dat de gegevens naar landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht SpotOn Wifi hier op enig moment toe overgaan, dan zal de gebruiker hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

Artikel 11 – Verdenking misbruik

 1. SpotOn Wifi behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat SpotOn Wifi in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over gebruikers op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. SpotOn Wifi heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de gebruiker op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan SpotOn Wifi passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie.

Artikel 12 – Wijzigingen in het privacy beleid

 1. SpotOn Wifi heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen.
 2. Indien SpotOn Wifi mocht besluiten de privacy beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid. SpotOn Wifi zal de gebruiker gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op het inlogscherm, op de hoogte brengen van deze wijziging. SpotOn Wifi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van dit privacy beleid.
 3. Dit privacy beleid is per 1 juni 2017 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

Artikel 13 – Klachten

 1. Indien een gebruiker van mening is dat de bepalingen van dit privacy beleid niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens, kan de gebruiker zich te wenden tot de directie.
 2. Voor vragen met betrekking tot dit privacy beleid, de dienst of SpotOn Wifi kunt u terecht bij [email protected].

 

Staat het antwoord er niet tussen?