Help Center

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SpotOn Wifi

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder
uitgewerkt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat je gebruik gaat maken van
de dienst.
Wij adviseren je deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten
en verplichtingen als je gebruik maakt van de dienst.

Artikel 1. Definities
1. In deze gebruiksvoorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

A. SpotOn Wifi: De besloten vennootschap vennootschap Spot Marketing Solutions BV, gevestigd te
Groningen aan de Hoge der A 12 (9712 AC) te Groningen.
B. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het door de SpotOn Wifi ter
beschikking gestelde Dienst.
C. Partijen: SpotOn Wifi en Gebruiker gezamenlijk.
D. Dienst: de gratis internettoegang, verleend door de SpotOn Wifi, via een openbaar of besloten
draadloos netwerk (WiFi) en nader uitgewerkt is in artikel ……
E. Gegevens: de gegevens over de Gebruiker die door SpotOn Wifi verwerkt worden om gebruik te
kunnen maken van de Dienst;
F. Hotspot Eigenaar: de onderneming waar de Router en de Wifi Hotspot zijn geïnstalleerd en waarop
de Gebruiker met zijn apparaat inlogt op gebruik te kunnen maken van de Dienst;

2. Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen om de gaan om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Toegang tot de Dienst
1. Door het gebruik en / of activering van de Dienst, gaat een Gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Als u
niet akkoord gaat met de voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Dienst.
2. De Dienst biedt de Gebruiker de mogelijkheid om door middel van de Router van de Hotspot Eigenaar
kosteloos verbinding te maken met internet. De Dienst is uitdrukkelijk geen openbare elektronische
communicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet.
3. De toegang tot de Dienst is alleen mogelijk via apparatuur van de Gebruiker.
4. Elke toegang tot de Dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
5. De Gebruiker kan en mag slechts gebruik maken van de Dienst, wanneer hij zich binnen het pand van een
Hotspot Eigenaar begeeft.
6. Als een Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij/zij van zijn/haar ouders of voogd toestemming te
hebben voor het gebruiken van de Dienst.
7. Het dataverkeer tussen het apparaat van de Gebruiker en de Router van de Hotspot Eigenaar wordt
onversleuteld verstuurd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van het dataverkeer tussen het
apparaat en de Router tegen elke onbevoegde kennisname door derden.

Artikel 3. Gebruik en duur van de Dienst
1. Om toegang te krijgen tot de Dienst, dient de Gebruiker in te loggen met een social media account of met
zijn e-mail adres. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan hiervoor andere gegevens dan de eigen, persoonlijke
gegevens van de Gebruiker te gebruiken. Meer informatie over de Gegevens die van Gebruiker worden
verzameld is te vinden in de Privacy Statement.
2. SpotOn Wifi is gerechtigd de Gebruiker na een door SpotOn Wifi te bepalen tijdsduur, automatisch uit te
loggen. Daarna kan de Gebruiker opnieuw inloggen.
3. Alle Diensten worden aangeboden in de feitelijke staat en slechts de functionaliteiten en overige
eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (‘as is’ basis). SpotOn Wifi sluit
uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de
kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en integriteit van de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden.
4. Het recht om de Dienst te gebruiken is een persoonlijk recht. De Gebruiker heeft niet het recht om
derden gebruik te laten maken van de Dienst. Misbruik van inloggegevens is voor risico van de Gebruiker.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst
1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij met de Dienst
verbonden is. SpotOn Wifi kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de Gebruiker
tijdens het gebruik van de Dienst.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan misbruik te maken van de Dienst. Onder misbruik wordt mede verstaan:

A. Gebruik in strijd met enige wet- en regelgeving;
B. Onrechtmatig gebruik
C. Gebruik die naar de mening van SpotOn Wifi in strijd is met de goede zeden of goede smaak;
D. Gebruik waardoor storingen in de Dienst kunnen ontstaan;
E. Gebruik van file-sharing programma’s;

3. Bij een vermoeden van misbruik kan SpotOn Wifi de bevoegde instanties op de hoogte stellen van dat
vermoeden. Indien SpotOn Wifi daartoe aanleiding ziet, zullen gegevens over de Gebruiker verstrekt worden
aan die bevoegde instanties.
4. De Gebruiker is verplicht aanwijzingen van SpotOn Wifi op te volgen met betrekking tot het gebruik van de
Dienst.
5. Indien de Gebruiker een storing constateert gerelateerd aan de Dienst, is hij verplicht dit onmiddellijk te
melden bij SpotOn Wifi.
6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte apparatuur. Het door
Hotspot Eigenaar ter beschikking gestelde netwerk is een (semi) openbaar netwerk. SpotOn Wifi adviseert de
Gebruiker een deugdelijk antivirusprogramma en firewall te gebruiken, naast overige beveiligingssoftware.
7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de configuratie en beveiligen van zijn eigen apparatuur.
Medewerkers van SpotOn Wifi en/of Hotspot Eigenaar kunnen de Gebruiker niet assisteren bij het instellen,
programmeren en/of configureren van een draadloze internetverbinding.

Artikel 5. Informatie over websites van derden
1. SpotOn Wifi kan, direct noch indirect, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden
of het gebruik ervan. Ook garandeert zij niet dat de informatie, aangeboden via de Dienst, correct is.
2. SpotOn Wifi is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen of schadelijke software op het wifi netwerk.

Artikel 6. Hyperlinks
1. Indien via de Dienst van SpotOn Wifi links tot stand worden gebracht met andere websites op het internet
– rechtstreeks of via zoekmachines – kan SpotOn Wifi niet aansprakelijk worden gesteld voor de links, de inhoud
of het bestaan van deze andere websites.

Artikel 7. Gebruiksbeperkingen
1. De snelheid van het netwerk is geen indicatie van de snelheid waarmee de apparatuur van de Gebruiker
gegevens ontvangt of verzendt. De werkelijke snelheid van het netwerk kan variëren afhankelijk van alle
hardware in het netwerk, compressie en congestie van het netwerk. De nauwkeurigheid en de tijdigheid van
verzonden of ontvangen data wordt niet gegarandeerd en de Gebruiker aanvaardt dat vertragingen of
nalatigheden zich kunnen voordoen.
2. SpotOn Wifi is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze
schadeplichtig of aansprakelijk te worden richting de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of
verbeteringen in de Dienst aan te brengen en/of (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te
beperken of te beëindigen.
3. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat SpotOn Wifi het gebruik van de Dienst door Gebruiker met
automatische systemen beheert en beperkt. In het bijzonder kunnen onder andere filtering, firewalls en white-
/blacklists gebruikt worden om misbruik vast te stellen en te voorkomen.
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende
informatie te raadplegen c.q. te verspreiden en/of deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke informatie
of andere Gebruikers hier mee lastig te vallen.
5. Het is de Gebruiker niet toegestaan informatie te raadplegen, te verspreiden en/of deel te nemen aan de
verspreiding van informatie welke:

I. In strijd zijn met wet- en regelgeving;
II. Inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom;
III. In strijd zijn met de goede zeden en/of maatschappelijke normen;
IV. Privé en/of persoonsgegevens van derden (kunnen) bevatten;
V. De werking of exploitatie kunnen verstoren van websites en/of andere computers of
systemen van SpotOn Wifi, Hotspot Eigenaar of andere Gebruikers of de Dienst;
VI. De indruk wekken dat de Gebruiker een moderator is;
VII. Erotisch, pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal bevat;
VIII. Op Illegale site(s) staat of naar wordt doorverwezen;
IX. Op andere wijze onrechtmatig. Immoreel of ongepast is;
X. Op enigerlei wijze de rechten van anderen schendt.

6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:Spam of grote hoeveelheden e-mail te verzenden;

I. Virussen of andere schadelijke bestanden en/of links te verzenden;
II. (Proberen) in te breken op enig computer(netwerk).;

7. Het is de Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van anonieme proxyservers, of open proxies om het
eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van de Dienst,
zonder waarschuwing.
8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op eniger wijze commercieel te exploiteren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij SpotOn Wifi en/of haar
licentiegevers.
2. De Gebruiker verkrijgt een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet sub-licentieerbaar en niet-
overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Dienst die door SpotOn Wifi wordt verstrekt onder deze
voorwaarden.

Artikel 9. Monitoring
1. De SpotOn Wifi is slechts gerechtigd om het internetgebruik van de Gebruiker inhoudelijk te monitoren
indien er zich één of meerdere omstandigheden voordoen, als genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel.
2. Bij een vermoeden van misbruik van de Dienst is SpotOn Wifi gerechtigd het internetverkeer van de
Gebruiker te monitoren.
3. Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, is de SpotOn Wifi gerechtigd hier onderzoek naar
te doen door middel van onder andere, doch niet uitsluitend, het monitoren van het internetverkeer van de
Gebruiker. Onder excessief wordt verstaan meer dan 2 Gb per dag.

Artikel 10. Opschorting of beëindiging van de Dienst
1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken.
2. Bij beëindiging om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te
gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. SpotOn Wifi is niet gehouden om na beëindiging,
enige content en/of Gegevens aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
3. De SpotOn Wifi behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst
tijdelijk op te schorten of de Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen, indien de Gebruiker in strijd
handelt met het bepaalde in deze voorwaarden en/of oneigenlijk gebruik maakt van de Dienst of het apparaat
van de Gebruiker mogelijkerwijs besmet is met een virus (of een ander kwaadwillend programma), of daarvoor
een vermoeden bestaat.
4. Na beëindiging blijft SpotOn Wifi gerechtigd de Gegevens te gebruiken.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid
1. Informatie die via de Dienst wordt verstuurd of ontvangen, kan in principe door een andere Gebruiker
worden onderschept. Indien de Gebruiker privé of gevoelige informatie verstuurd of ontvangt via de Dienst,
dan is dit voor risico van de Gebruiker. De SpotOn Wifi is niet aansprakelijk voor enige schade die hier uit
voortvloeit.
2. De SpotOn Wifi aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

A. Enige directe, indirecte, gevolgschade of enige andere schade;
B. Persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het
gebruiken van de Dienst of het bezoeken van websites via de Dienst;
C. Iedere ongeoorloofde toegang via de Dienst tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle
persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen;
D. Enige claims van derden voortvloeiend uit de activiteiten van de Gebruiker tijdens het gebruik van
de Dienst;
E. Iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met de Dienst;
F. Bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma's die via de Dienst
verzonden worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik
van welke inhoud dan ook die via de Dienst is gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is
gemaakt.
G. Schade ontstaan doordat of wanneer Gebruiker zijn apparatuur en/of de verbinding onvoldoende
beveiligt.

3. Wanneer SpotOn Wifi of de Hotspot Eigenaar schade lijdt door misbruik of anderszins, verbeurt Gebruiker
per overtreding een direct opeisbare boete van €500,-. Dit laat onverlet het recht van SpotOn Wifi op
vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
4. Gebruiker vrijwaart SpotOn Wifi tegen aanspraken van derden (waaronder de Onderneming), die stellen dat
Gebruiker onrechtmatig jegens die derde handelt. Onder aanspraken van derden wordt (mede) begrepen
claims tot vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en overige kosten verband houdende met de
gestelde onrechtmatige daad.
5. SpotOn Wifi mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn
Inloggegevens. SpotOn Wifi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang
tot of gebruik van de Dienst door derden.
6. SpotOn Wifi garandeert niet dat de apparatuur of software van de Gebruiker compatibel zal zijn met de
Dienst.

Artikel 12. Privacygegevens
1. De Dienst behandelt en verwerkt privacygegevens van de Gebruiker, conform het privacy statement en de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De privacy verklaring is te vinden in het Help Center op de website van SpotOn Wifi.

Artikel 13. Disclaimer
1. Draadloos internet is per definitie een onveilig medium.
2. De SpotOn Wifi geen garantie voor de continuïteit van de internettoegang of de werking van de Dienst.
3. De SpotOn Wifi heeft het recht de Dienst op ieder gegeven moment te deactiveren en om onderhoud te
verrichten.
4. De SpotOn Wifi geldt slechts als een doorgeefluik en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik
van de Dienst
5. De SpotOn Wifi geeft geen garanties voor de werking van de Dienst in combinatie met de apparatuur, laptop
en/of (smart)phone van de Gebruiker.
6. SpotOn Wifi is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele
voorwaarden worden voor het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de
Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze voorwaarden, accepteert de
Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet
instemt met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te
gebruiken.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van
deze voorwaarden naar keuze van SpotOn Wifi voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement
Noord-Nederland, locatie Groningen
3. Van een geschil zoals bedoeld in het vorige lid is sprake één van de Partijen dat stelt.
4. Deze voorwaarden treden op 1 juli 2017 in werking.

Staat het antwoord er niet tussen?