Help Center

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SpotOn te Groningen
Zoals gedeponeerd onder nummer 59823704 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 1. In deze algemene voorwaarden hebben deze begrippen de volgende betekenis:
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf aan wie SpotOn een aanbieding doet, een offerte uitbrengt, van wie een opdracht is aanvaard en/of met wie een Overeenkomst is gesloten.
 3. SpotOn: De besloten vennootschap vennootschap Spot Marketing Solutions BV, gevestigd aan het Gedempte Zuiderdiep 124, 9711HM te Groningen.
 4. Partijen: Opdrachtgever en SpotOn tezamen.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen.
 6. Dienst(en): de SpotOn software en marketingdiensten voortkomend uit de SpotOn software.
 7. Product(en): de hardware van het Wifi netwerk.
 8. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover Partijen deze afwijkingen schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.
 9. SpotOn is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking.
 10. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbieding/offerte

 1. Alle door SpotOn uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte geldig.
 2. Alle door SpotOn vermelde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten. De prijzen zijn tevens, voor zover van toepassing, exclusief de kosten voor de installatie van het product.
 3. Indien SpotOn met Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is SpotOn niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, tot verhoging van de prijs over te gaan indien SpotOn kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 4. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 5. SpotOn is gerechtigd om, voordat zij met de uitvoering van de Overeenkomst begint, een zekerheidstelling van Opdrachtgever te verlangen.
 6. SpotOn verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Indien er bijzonder omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de producten of diensten van SpotOn, dan dient Opdrachtgever dit tijdig aan te geven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke SpotOn zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van SpotOn dient te voldoen, juist en volledig zijn.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende Overeenkomst door SpotOn retour is ontvangen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpotOn kan Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan derden overdragen.
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met meerdere Opdrachtgevers of indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Overeenkomst.
 4. De artikelen 7:400 tot en met 7:412 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Aan het einde van de bepaalde tijd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor één jaar, tenzij er sprake is van hetgeen als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
 6. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de bepaalde tijd.
 7. Opzegging van de Overeenkomst is slechts schriftelijk mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en tegen het einde van de maand.
 8. SpotOn behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, dan wel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.9. Ter zake de door SpotOn verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van SpotOn volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 4. Uitvoering diensten

 1. SpotOn zal de diensten uit de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten uit de Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SpotOn zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de Overeenkomst SpotOn uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. In alle gevallen waarin SpotOn dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft SpotOn het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden.
  3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke SpotOn overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft, op de door SpotOn gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 3. SpotOn heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever heeft voldaan aan artikel 4.3. De eventuele (extra) kosten die voortvloeien uit deze vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  5. De uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Overgekomen uitvoeringstermijnen ten gunste van Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 5. Voor elke onafgebroken periode waarin SpotOn voor minder dan 3 uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij SpotOn verricht, dan wel buiten werktijden, is SpotOn gerechtigd 3 uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 uur bedraagt.
 6. Werkzaamheden verricht buiten werktijden (09:00-18:00) worden aangemerkt als overwerk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overwerk wordt het dan geldende uurtarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- vakantie- en feestdagen wordt het dan geldende uurtarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
 7. Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen SpotOn en Opdrachtgever aanvullende leveringen, dan wel aanpassingen, wenst, waardoor de prestatie(s) van SpotOn aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is de kosten van meerwerk verschuldigd overeenkomstig het gebruikelijke uurtarief van SpotOn, op basis van nacalculatie. SpotOn is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
  2. SpotOn zal bij de, in onderling overleg, overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de prijs tot gevolg heeft. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SpotOn gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van de overeengekomen prijs, dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen op SpotOn te verrekenen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. SpotOn is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot op te prijs te verlangen. Zodra het voorschot is ontvangen, zal SpotOn aanvangen met de Overeenkomst.
 3. SpotOn is steeds gerechtigd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren, zodanig dat SpotOn Producten naar de mate waarin zij gereed zijn, uitlevert en factureert.
 4. Indien de Opdrachtgever de deelfactuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, is SpotOn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de deelfactuur geheel heeft voldaan.
 5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan SpotOn worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van SpotOn, ongeacht enige andere aanduiding door SpotOn.
 6. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde prijs, is Opdrachtgever na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het openstaande factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd.
 7. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens SpotOn, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 200,–. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens SpotOn.
 8. Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.
 9. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, worden in rekening gebracht voor het komende jaar.
 10. Er vindt nimmer restitutie van betaalde bedragen plaats.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

 1. Door SpotOn opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt SpotOn niet in verzuim. SpotOn dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Levering geschiedt af bedrijf bij SpotOn, tenzij anders overeengekomen. Uit- en inklaring bij buitenlandse leveringen kan door SpotOn worden verzorgd, doch is voor rekening van Opdrachtgever. Bij buitenlandse reizen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
  4. SpotOn zal niet tot levering overgaan alvorens door Opdrachtgever het volledige gefactureerde bedrag is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. De leveringstermijn gaat eerst in zodra SpotOn in het bezit is van alle door Opdrachtgever te verstrekken Producten, gegevens en bescheiden.
 4. Eventuele installatie en/of montage van het geleverde geschiedt voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

 1. Alle door SpotOn geleverde Producten blijven het eigendom van SpotOn totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Door SpotOn geleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Dit recht geldt als een absoluut recht en heeft goederenrechtelijke werking.
 4. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan SpotOn dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin SpotOn haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SpotOn zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht SpotOn zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden, totdat deze Producten volledig zijn afbetaald, tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 7. Als SpotOn geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en/of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak aan SpotOn te verpanden.
 8. Onverminderd het wettelijk retentierecht is SpotOn gerechtigd enig goed van Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen SpotOn uit welke uit hoofde dan ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft SpotOn ook, in geval van Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 9. Wanneer de Overeenkomst is geëindigd, blijft het Product eigendom van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling door of in opdracht van Opdrachtgever aan SpotOn van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik en/of bewerking.
 2. Opdrachtgever vrijwaart SpotOn tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SpotOn voor aanspraken van derden wegens niet naleving door Opdrachtgever van wettelijke regels, inclusief de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart SpotOn voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van SpotOn, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het desbetreffende eigen risico van SpotOn. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SpotOn beperkt tot maximaal het bedrag prijs dat SpotOn aan Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende Overeenkomst heeft gefactureerd, te allen tijde met een maximum van € 500,-.
 2. SpotOn is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of wijziging van data en/of gegevens van Opdrachtgever, door gebruikmaking van de Dienst.
 3. SpotOn is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die Opdrachtgever of een derde lijdt ter zake van (het gebruik van) de Producten en/of de geleverde Diensten, hieronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door SpotOn.
 4. SpotOn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SpotOn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SpotOn toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht dagen na het intreden van de schade, dit gedetailleerd en per aangetekend aan SpotOn meldt.
 2. SpotOn is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover Opdrachtgever niet datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.
 3. SpotOn geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van het Product.
 4. SpotOn is niet aansprakelijk voor verminderde prestaties van het Product, het verloren gaan van data dan wel onrechtmatig verkregen toegang, als gevolg van het moedwillig verstoren van het Product door derden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend: DDoS aanvallen, aanvallen van hackers en virussen.
 5. Voor het Product is SpotOn afhankelijk van diensten en/of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet of ADSL en beveiligingssoftware. SpotOn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen en/of fouten in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
 6. SpotOn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SpotOn is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten. Aansprakelijkheid voor plaatsing, installatie en gebruik ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feitelijk passen en compatible zijn van de geleverde Producten. Opdien Opdrachtgever uiterlijke gebreken niet binnen 8 dagen na ontvangst meldt, worden Producten geacht in goede staat ontvangen te zijn.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SpotOn.13. Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing.
 9. Voordat SpotOn aansprakelijk gesteld kan worden dient Opdrachtgever te allen tijde een ingebrekestelling te versturen. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SpotOn in staat is adequaat te reageren en het gebrek te onderzoeken. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor herstel van minimaal 21 dagen te bevatten. 

Artikel 11. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van SpotOn schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SpotOn onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van SpotOn behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van de software te bewerkstelligen alsmede enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van SpotOn en alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van SpotOn zijn ontstaan. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt. 3. Zodra zich bij SpotOn een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Opdrachtgever tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 3. Indien SpotOn bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is SpotOn gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 4. Indien de overmachtstoestand bij SpotOn minimaal drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief.

Artikel 12. Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

 1. Indien:
  A. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;
  B. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens SpotOn zal (kunnen) voldoen;
  C. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
  Dan heeft SpotOn het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en SpotOn bestaande Overeenkomsten op te schorten, dan wel deze Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar naar de mening van SpotOn rechtvaardigt.
  2. Voorts is SpotOn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens SpotOn worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan SpotOn voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van opschorting of ontbinding is SpotOn geen restitutie verschuldigd en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 2. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is SpotOn alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door SpotOn gederfde inkomen.
 3. Naast de in dit artikel genoemde opschorting, is SpotOn tevens gerechtigd Opdrachtgever of een Eindgebruiker de toegang tot de dienst te ontzeggen alsmede het Product buiten werking te stellen.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. SpotOn en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
  2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, alsmede de in artikel 16 omschreven werken.
  3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels SpotOn een informatieplicht opleggen.

 Artikel 14. Klachten

 1. Klachten over het Product en/of Dienst dienen, op straffe van verval, binnen 10 werkdagen na levering van het Product en/of Dienst, schriftelijk bij SpotOn gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen door Opdrachtgever, binnen 10 werkdagen na factuurdatum, schriftelijk bij SpotOn gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal SpotOn alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Opdrachtgever zal alle door SpotOn voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door SpotOn in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
  7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens SpotOn en de door SpotOn bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 15. Gebruik van de dienst

 1. Opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software van het Product, hierna ‘de software’, bij SpotOn en/of haar licentiegevers ligt.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van SpotOn de software deze aan te passen, te reproduceren, publiceren, distribueren, etc.
 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die SpotOn en/of een derde lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, ongeoorloofd handelen of nalaten van gebruikers van het Product en/of Dienst. Opdrachtgever vrijwaart SpotOn tegen de aanspraken van derden op vergoeding van schade ten gevolge van een ongeoorloofd handelen of nalaten hiervan.

Artikel 16. Gegevens, ontwerpen en tekeningen

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door SpotOn vervaardigde, verstrekte of louter in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, programmatuur, apparatuur, offertes, verslagen en andere materialen, (blijven) berusten bij SpotOn of diens leveranciers.
 2. Alle informatie die in de in lid 1 bedoelde bescheiden besloten ligt, dan wel ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief aan SpotOn voorbehouden, ongeacht of daarvoor aan Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht. Voormelde informatie dient op haar eerste verzoek aan SpotOn te worden geretourneerd.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in dit artikel bedoelde informatie, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst, enkel met schriftelijke toestemming van SpotOn wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, bekend wordt gemaakt en/of wordt gebruikt.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op Diensten en/of Producten alsmede de daarop rustende knowhow berusten alleen bij SpotOn of haar licentiegever(s). Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst worden toegekend en dat binnen de grenzen die de licentie daaraan stelt. De levering van Diensten en/of Producten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom, in de ruimste zin van het woord, uit de Diensten en/of Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten en/of Producten.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpotOn de Diensten en/of Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst en/of het Product blijkt.
 4. SpotOn kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien SpotOn de programmatuur aldus heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan (te trachten) deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) ontwijken.
 5. Opdrachtgever staat er voor in dat zij eigenaar of rechthebbende is van, althans (tijdig) beschikt over, alle benodigde licenties en/of vergunningen voor, alle door haar aan SpotOn ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur en/of software.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de Diensten, Producten, de controle- en beveiligingsprocedures voor een adequaat systeembeheer.6. De Eindgebruiker verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Diensten met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever, alsmede een verkorte versie van de overeenkomst, dan wel een reeds uitgevoerde overeenkomst, zonder nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die van marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 19. Telecommunicatie

 1. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de telecommunicatiefaciliteiten van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. SpotOn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten.
 2. Alle kosten die met het gebruik van de telecommunicatiefaciliteiten gepaard gaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal SpotOn aan Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toewijzen. Opdrachtgever zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde medewerkers kenbaar maken.

Artikel 20. Beveiliging en privacy

 1. Voor zover het gebruik van de Dienst verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt, gelden SpotOn en Opdrachtgever als verantwoordelijke. In die hoedanigheid zal SpotOn zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen, voor zover SpotOn Opdrachtgever hiervoor expliciete opdracht verstrekt. Op[drachtgever zal SpotOn terzake tijdig auditen. Opdrachtgever zal SpotOn schriftelijk informeren over de verbeteringen en de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan diens verplichtingen uit hoofde van de privacy regelgeving, voor zover van belang voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Opdrachtgever SpotOn opdracht om de persoonsgegevens van Eindgebruikers te verwerken. Andere verwerkingen zal SpotOn alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk de opdracht om persoonsgegevens van Eindgebruikers te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. SpotOn zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de Dienstverlening aan hem bekend worden, uitsluitend verwerken ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in deze Overeenkomst en geheimhouding in acht nemen.
 4. SpotOn zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te realiseren.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de privacy regelgeving verplichtingen tegenover de betrokkenen, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Opdrachtgever. SpotOn zal medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen.
 6. De exacte voorwaarden en verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens dienen te worden opgenomen in een separate verwerkingsovereenkomst.

Artikel 21. Programmatuur en/of apparatuur van toeleveranciers

 1. Indien en voor zover SpotOn programmatuur en/of apparatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zijn, mits SpotOn Opdrachtgever dat schriftelijk heeft bericht, voor wat betreft die Producten en/of Diensten de voorwaarden van die derden in de verhouding tussen SpotOn (als SpotOn) en Opdrachtgever (als afnemer/opdrachtgever) van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

Artikel 22. Verpakking, verzending en (intern) transport

 1. SpotOn bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening.
 2. Alle (retour)verzending(en) en al het (intern) transport, ook in het kader van de aflevering ter plaatse, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. SpotOn neemt standaard de verpakking niet terug. Opdrachtgever handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften.

Artikel 23. Opstelling ter plaatse

 1. Indien overeengekomen is dat de Producten ter plaatse worden (afgeleverd en) geïnstalleerd, geschieden de internetverbinding en eventuele bekabelingswerkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van alle (indirecte) schade aan en verlies van materialen, werktuigen, gereedschappen en werknemers die door SpotOn op de bestemmingsplaats zijn aangevoerd c.q. tewerkgesteld, tenzij deze schade of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van SpotOn. 

Artikel 24. Retourzendingen

 1. Opdrachtgever retourneert geleverde Producten in de staat waarin zij door Opdrachtgever zijn ontvangen (nieuwstaat), in de originele verpakking en slechts in overleg met en na schriftelijke toestemming van SpotOn. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen. Opdrachtgever dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen.
 2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval dat SpotOn de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending erkent. Het risico van retour gezonden Producten berust bij Opdrachtgever totdat de retourzending door SpotOn is ontvangen.
 3. Bij niet in acht name van (één van) de in dit artikel gestelde voorwaarden, is SpotOn gerechtigd de retourzending te weigeren en of terug te sturen op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 25. Software

 1. Voor de levering van de software gelden de bij de informatiedrager gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent c.q. leverancier van SpotOn.
 2. SpotOn verstrekt ten aanzien van de door de producent of leverancier geleverde software geen garantie.
 3. Ten aanzien van eigen software geldt geen garantie, behoudens indien er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen. In deze gevallen mag Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Opdrachtnemer geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal SpotOn zich naar beste vermogen inspannen klaarblijkelijke programmeerfouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door SpotOn te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is SpotOn niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 4. Wanneer de Overeenkomst is geëindigd, kan de Opdrachtgever geen gebruik meer maken van de software.

Tegen betaling kan SpotOn de fabrieksinstellingen van het Product terug zetten. Voorgaande dient uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 26. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige personen, bedrijven of internetgebruikers te hinderen bij gebruikmaking van de dienst en/of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via het Systeem, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SpotOn, overige personen, bedrijven of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij SpotOn hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan SpotOn zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van SpotOn welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor SpotOn en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij SpotOn hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 27. Bevoegdheid geschillencommissie en toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien SpotOn van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van SpotOn voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
 4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2017.

 

Staat het antwoord er niet tussen?